جوابيه کانون وکلاي دادگستري مرکز به مطالب منتشره در روزنامه همشهری
اکتبر 7, 2017
قانون تخلفات انتظامی وکلا
اکتبر 7, 2017

آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره668 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص اهلیت اشخاص كمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

به موجب تبصره ذیل ماده220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، به جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود كه در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محكوم نموده است. اجرای این حكم با توجه به اطلاق ماده2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محكوم‌علیه كیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده3 قانون اخیرالذكر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پاسخ دهید