سپتامبر 18, 2018

نفقه فرزند چیست و تا چه زمان باید پرداخت شود؟

نفقه فرزند چیست و تا چه زمان باید پرداخت شود؟ طبق ماده‌ی ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» این حق […]
مارس 8, 2018

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق شرکت در پرونده های مفتوح در […]