مارس 8, 2018

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق شرکت در پرونده های مفتوح در […]